Phonebucks | Privacyverklaring

Privacyverklaring

Onze privacyverklaring

PhoneBucks geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

Functionaris Gegevensbescherming

Joël J. Egberink
j.egberink@phonebucks.nl

Geldigheid

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van PhoneBucks. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 01/04/2019, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Verwerking van gegevens

Hieronder kunt u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.


Onze gegevens

PhoneBucks
Hofkampstraat 49 (op afspraak)
Almelo

Post:
Postbus 26
7600 AA Almelo

Telefoon & WhatsApp
0546 842225 // 06 460 88888

Mail:
info@phonebucks.nl


Online webshop

Onze webwinkel is ontwikkeld met software van iBrandz Media. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. iBrandz Media heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel en tevens heeft iBrandz Media geen oogmerk om uw gegevens in te zien, dan alleen om support te bieden.

iBrandz Media is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. iBrandz Media maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen. 

Hosting en e-mail

Wij nemen webhosting af van FXW. FXW verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. FXW heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. FXW is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van FXW. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. FXW heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

Nieuwsbrieven

Onze website maakt gebruik van Campaign Monitor, een derde partij die het e-mailverkeer afkomstig van eventuele nieuwsbrieven afhandelt en verzend. Campaign Monitor zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze nieuwsbrief is verzonden ziet u de ‘unsubscribe’ link. Als u hier op klikt zal u geen e-mail meer van onze website ontvangen. Dit kan de functionaliteit van onze website ernstig verminderen! Uw persoonsgegevens worden door Campaign Monitor beveiligd opgeslagen. Campaign Monitor maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. Campaign Monitor behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.


WhatsApp

We willen graag communiceren via WhatsApp messenger service, maar wegens de vwetgeving moeten we op de volgende risicos wijzen:

Het gebruik van WhatsApp zorgt ervoor dat data versuurd worden aan WhatsApp inc., California via een derde partij, vanuit Europees perspectief, naar een land dat geen adequate bescherming voor de persoonsgegevens biedt.

Als WhatsApp op smartphones gebruikt wordt, worden alle opgeslagen telefoonnummers in het telefoonboek van de telefoon (bijvoorbeeld zakelijke contacten) ook opgeslagen op de servers in de Verenigde Staten. De VS wordt gezien als een onveilig derder land op het vlak van bescherming persoonsgegevens, aangezien de wetgeving omtrent bescherming persoonsgegevens veel zwakker zijn vergeleken met Duitsland en de EU.

Verder worden alle berichten die niet direct ontvangen kunnen worden (bijvoorbeeld door onvoldoende netwerkdekking) tot een maximum van 30 dagen opgeslagen op de WhatsApp servers. Dit betreft natuurlijk ook alle gegevens over het bedrijf en de zakelijke processen, als hierover geschreven wordt.

Een ander probleem stamt uit de overname van WhatsApp door Facebook in 2014, en een aanpassing in de algemene gebruiksvoorwaarden in 2016, wordt WhatsApp het recht gegeven data te verzamelen voor alle bedrijven in de groep. Account info (inclusief profielbeeld, profiel naam, status, telefoonnummer) van de gebruikers van WhatApp kan door de bedrijven in de groep gebruikt worden voor reclame doeleinden en geeft ook toegang to meer gevoelige gegevens van personen die geen Facebook gebruiken.

Betaalproviders

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Mollie en PayPal (hierna te noemen ‘betaalproviders’). De betaalprovider verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. De betaalprovider heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. De betaalprovider behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen.

De betaalprovider deelt in het geval van een aanvraag voor een uitgestelde betaling (kredietfaciliteit) persoonsgegevens en informatie met betrekking tot uw financiële positie met kredietbeoordelaars. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de betaalproviders’ dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. De betaalprovider bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan PhoneBucks op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Reviews

Wij verzamelen reviews via het platform van Qshops. Als u een review achterlaat via Qshops dan bent u verplicht om een naam en e-mailadres op te geven. Qshops deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan uw bestelling kunnen koppelen. Qshops publiceert uw naam eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan Qshops contact met u opnemen om een toelichting op uw review te geven. In het geval dat wij u uitnodigen om een review achter te laten delen wij uw naam en e-mailadres met Qshops. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel u uit te nodigen om een review achter te laten. Qshops heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Qshops behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan Qshops toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor Qshops derden inschakelt.


Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.


Verzendingen

Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van DHL, UPS, GLS, Parcel en bij postbusleveringen PostNL voor het uitvoeren van de leveringen (hierna te noemen: logistieke partner). Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met de logistieke partner delen. De logistieke partner gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat de logistieke partner onderaannemers inschakelt, stelt de logistieke partner uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Boekhouding

Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van Unit4 en Twenthestad B.V. (hierna te noemen ‘administratief kantoor’). Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Voor onze bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van het administratief kantoor. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. Unit4 is tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen. Het administratief kantoor gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

Marktplaats.nl

Wij verkopen (een deel van) onze artikelen via het platform van Marktplaats.nl. Als u via dit platform een bestelling plaatst dan deelt Marktplaats.nl uw bestel- en persoonsgegevens met ons. Wij gebruiken deze gegevens om uw bestelling af te handelen. Wij gaan vertrouwelijk met uw gegevens om en hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen tegen verlies en ongeoorloofd gebruik.Doel gegevensverwerking

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om - anders dan op uw verzoek - op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Cookies

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze privacyverklaring.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.


Uw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen.

In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren bij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren.

U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Uw rechten: inzagerecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Uw rechten: rectificatierecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.